Privacy

Privacy

 

Het belang van gegevensbescherming 

Saancho vzw doet er alles aan om jouw persoonsgegevens en jouw privacy te beschermen. Daarom willen wij in deze privacyverklaring transparante informatie geven over hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens. Onze vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden door Saancho vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

  • Het versturen van aankondigingen van onze activiteiten, uitnodigingen en nieuwsbrieven; 

  • Het reserveren, bewaren en verkopen van toegangskaarten voor de activiteiten die door de vzw Saancho worden georganiseerd; 

  • Voor het leveren van bestellingen in het kader van acties en verkopen ten voordele van Saancho vzw; 

  • Het verstrekken van fiscale attesten bij sponsoring (wettelijke verplichting). 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, verzamelen, verwerken en opslagen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Verstrekking aan derden  

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Bewaartermijn 

Saancho vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.  

Beveiliging van de gegevens  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

• Alle personen die namens Saancho vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en bewaren deze gegevens in een beveiligde cloud omgeving 

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Uw rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  U kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van onze website www.Saancho.org of via een mail aan saancho@skynet.be 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

Wijziging privacy statement   

Saancho vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.